House in Nishisakabe / Maki Yoshimura Architecture Office | MYAO


© Tomohiro Sakashita

© Tomohiro Sakashita

Read more »